Organisatie

Privacyverklaring

In een wijksamenwerkingsverband (WSV) verlenen allerlei zorg- en hulpverleners de nodige zorg en welzijn in een georganiseerde vorm direct aan u als cliënt in uw eigen wijk.  Fijn dichtbij en vertrouwd.

Zorgverleners zoals onder andere huisartsen, diëtisten, fysio- en oefentherapeuten, apothekers en podotherapeuten kunnen deel uitmaken van een wijksamenwerkingsverband. De samenwerking is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. De hulpverleners en praktijken die deze overeenkomst hebben getekend, staan ook op deze website vermeld.

Afstemming

Wanneer een cliënt met meerdere zorgverleners te maken heeft is afstemming van zorg op de juiste plaats en door de juiste professional van groot belang. Deze afstemming kan plaats vinden in de vorm van cliëntbesprekingen en/of een met elkaar te delen behandelplan. U dient hiervoor als client toestemming te geven.

Aanleiding van clientbesprekingen zijn vaak complexe zorgvragen of afstemming in de zorgverlening. Bijvoorbeeld wanneer iemand na een operatie uit het ziekenhuis wordt ontslagen. Om dan thuis te herstellen moet er soms allerlei hulp worden geregeld zoals wondverzorging, huishoudelijke hulp en hulpmiddelen.

Bij een behandelplan kan het zijn dat de inzet van meerdere zorgverleners nodig is. De coördinatie van de juiste behandeling en de afstemming op elkaars behandeling is dan van groot belang.  De huisarts kan het behandelplan ter inzage geven aan andere zorgverleners om u zo gezamenlijk de juiste zorg te bieden..

De hulpverleners aangesloten bij het wijksamenwerkingsverband hebben zich de volgende doelen gesteld:

— Een geïntegreerde aanpak: er wordt aandacht besteed aan de lichamelijke, psychische en sociale aspecten van een klacht
— Zolang de cliënt wil en kan zorg verlenen in de thuissituatie
— Het streven naar een doelmatige zorgverlening
— Het gebruik maken van elkaars kennis en van bestaande zorgprogramma’s voor veel voorkomende ziektes

Afstemming sociaal domein
Aangezien gezondheidsklachten soms ook kunnen ontstaan in maatschappelijke of sociale problematiek, is samenwerking met maatschappelijke of welzijnsorganisaties van groot belang. Mogelijke medische informatie of de informatie uit een behandelplan zullen NIET worden gedeeld met deze organisaties. De samenwerking zal met name gericht zijn op veilige communicatie over een situatie zonder uw medische gegevens hierbij te betrekken.

Uw privacy staat voorop
Alle zorgverleners verwerken diverse gegevens in uw medisch dossier. Dit is belangrijk om u medisch goed te kunnen behandelen, maar ook om uw behandeling financieel af te kunnen handelen. Tevens kan het verwerken van medische gegevens noodzakelijk zijn op grond van de Wet Publieke Gezondheid. Door u in te schrijven bij de aangesloten zorgverleners binnen het wijksamenwerkingsverband gaat u akkoord met de manier waarop zij uw gegevens verwerken volgens hun eigen Privacyverklaring


Bij een behandelplan waarin uw huisarts met meerdere zorgverleners samenwerkt dient uw goedkeuring te worden gevraagd om noodzakelijke informatie met anderen te delen. U heeft het recht deze goedkeurig weer in te trekken, zie uw rechten als client.
Dreigt er een kritieke situatie voor de cliënt, waar geen tijd is voor toestemming, dan heeft de zorgverlener de wettelijke mogelijkheid (WGBO[1]) advies te vragen of informatie te delen met andere relevante zorgverleners.

Omgang met uw persoonsgegevens in uw medisch dossier in de bij het WSV aangesloten praktijken
Toegang tot uw gegevens hebben:
– Uzelf
– De direct betrokken zorgverleners in bijv. de huisartspraktijk, diëtist, fysio en apotheek
– Enkele beheerders van deze dossiers.
Al deze mensen hebben getekend voor geheimhouding en zijn volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming hieraan gebonden.


Omgang met uw persoonsgegevens in uw behandelplan
Toegang tot uw gegevens hebben:
– Uzelf
– De zorgverleners in ons WSV die via het behandelplan direct betrokken zijn bij de zorgverlening aan u
– Enkele beheerders van onze dossiers.
Al deze mensen hebben getekend voor geheimhouding en zijn volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming hieraan gebonden.

De plichten van ons WSV
De individuele zorgverleners zijn in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in hun medische dossier. Zodra voor u een behandelplan wordt opgesteld die met anderen moet worden gedeeld, wordt uw goedkeuring gevraagd. De zorgverleners dragen samen de verantwoordelijkheid voor de door hen ingevoegde informatie in het behandelplan. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoen de zorgverleners als volgt:

– Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld: voor zorgverlening; voor doelmatige behandelingen, beheer en beleid.
– Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
– U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
– Alle zorgverleners binnen het wijksamenwerkingsverband hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens en zijn via de AVG hieraan gebonden.
– Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
– Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.
– Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de zorgverlener.

Uw rechten als cliënt, U heeft
– Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
– Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
– Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn of terecht acht.
– Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
– Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
– Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
– Het recht op een elektronisch afschrift van gegevens die u zelf heeft ingevoerd zoals in een vragenlijst of in een portaal of website van de praktijk of het wijksamenwerkingsverband. (dataportabiliteit).

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraag per email of schriftelijk kenbaar maken aan de betreffende zorg- of hulpverlener. Het wijksamenwerkingsverband beheert deze gegevens niet zelf dus raadpleeg uw huisarts, diëtist, fysiotherapeut, apotheek of betreffende zorgverlener of zij uw informatie met anderen mogen delen. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Gegevens meerderjarige cliënt
De Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) beschouwt de cliënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de cliënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Overdracht van uw dossier
Als u een nieuwe zorgverlener kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe zorgverlener op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw medisch dossier en eventueel opgesteld behandelplan. Het is gebruikelijk dat uw oude zorgverlener deze gegevens overdraagt aan uw nieuwe zorgverlener. De oude zorgverlener doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude zorgverlener heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe zorgverlener.
Uw medisch dossier wordt dan door uw zorgverlener persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via beveiligde e-mail aan de nieuwe zorgverlener worden overgedragen. Indien u uit de wijk gaat verhuizen en een andere huisarts kiest dan zal het eventuele aangehouden dossier mee verhuizen.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Voor verstrekking van uw persoonsgegevens is uw uitdrukkelijke toestemming nodig. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. De zorgverlener kan de zwijgplicht doorbreken, wanneer gevreesd kan worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners die bij uw zorgverlening zijn betrokken zoals de apotheker, een waarnemer op de huisartsenpost of een specialist in het ziekenhuis.

Op welke wijze gegevens door uw zorgverlener worden gedeeld vindt u terug in de privacyverklaring van de desbetreffende zorgverlener.

Onze zorgverleners wisselen, nadat u hen hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u ‘s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. In deze uitwisseling van gegevens speelt het WSV geen rol, hiertoe dient u zich bij uw zorgverlener te melden.

Medisch dossier
Als u gebruik maakt van inzage in uw digitaal medisch dossier, bijvoorbeeld bij uw huisarts of ziekenhuis, verwerken zij uw persoonsgegevens en de gegevens met betrekking tot uw medische geschiedenis om u toegang te verlenen tot uw medisch dossier.
De betreffende partij die u inzage in uw dossier geeft, heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens en medische gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking of verstrekking.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht met betrekking tot uw privacy? Bijvoorbeeld over met wie gegevens gedeeld worden of de omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw zorg- hulpverlener hierover graag met u in gesprek. Als deze communicatie niet leidt tot een bevredigend resultaat, neemt u contact op met de functionaris gegevensbescherming (FG) van ROH West Nederland waarbij ons WSV is aangesloten. Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming: Jaap van der Kamp fg@rohwn.nl (geregistreerd via de Autoriteit Persoonsgegevens)

Daarnaast verwijzen wij naar de klachtenregeling conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), waar wij aan voldoen. https://www.degeschillencommissiezorg.nl/onze-rol-en-de-wkkgz/de-wkkgz/

Wijksamenwerkingsverband WelZo Compleet
Contactpersoon:
Petra Keijzer, wijkmanager, petra@welzocompleet.nl  óf                                     
Alexandra Schimmel, wijkmanager, alexandra@welzocompleet.nl