Zorgprogramma's

Hart- en vaatziekten

Alle mensen met een hoge bloeddruk en/of een afwijking in de verhoudingen van hun cholesterolwaarden, waarbij de huisarts de hoofdbehandelaar is, worden regelmatig in de praktijk gecontroleerd.

Diagnose en behandeling

Er wordt gekeken naar welke risicofactoren u heeft. Deze risico factoren zoals een hoge bloedruk of verhoogd cholesterolgehalte worden aangepakt De nadruk ligt in de eerste plaats op een gezonde leefstijl: niet roken, voldoende lichaamsbeweging, gezonde voeding en een goed gewicht. De begeleiding is er op gericht om hart en vaatziekten te voorkomen

Wanneer u hulp nodig heeft bij het aanpassen van uw voedingspatroon kunt u verwezen worden naar de diëtist. Heeft u extra hulp nodig om meer in beweging te komen dan wordt u doorverwezen naar de fysiotherapeut. Als daar reden toe is wordt medicatie voorgeschreven. Jaarlijks wordt een controle uitgevoerd op risicofactoren (waaronder diabetes).

Behandelplan

Huisarts
De huisarts of de praktijkondersteuner stelt vast of u een verhoogd risico hebt op het (opnieuw) krijgen van hart- en vaatziekten. Dit gebeurt door het stellen van vragen, meten van de bloeddruk en bloedonderzoek. Nadat bij u een verhoogd risico op hart- en vaatziekten is vastgesteld, bespreekt u met uw huisarts de verdere gang van zaken. Uiteraard heeft u daarin een beslissende stem. Kiest u voor maatregelen om de hart- en vaatziekten zo veel mogelijk te voorkomen, dat gaat u volgens afspraak naar de praktijkondersteuner.

• Praktijkondersteuner

De praktijkondersteuner is uw centrale aanspreekpunt. De begeleiding bestaat uit:
– voorlichting over het voorkomen van hart- en vaatziekten;
– individuele behandelplan voor leefstijl, medicijngebruik en controlefrequentie;
– minimaal één maal per jaar controle van bloeddruk en gewicht      
– één maal per jaar bloedonderzoek
– indien nodig verwijzing naar de diëtist, fysiotherapeut of apotheker;
– informatie over medicijnen.

Na de start van de begeleiding vinden de controles iedere drie maanden plaats.  Als het goed gaat kan dit verlengd worden tot zes of twaalf maanden. De controles worden uitgevoerd door de assistente of de praktijkondersteuner. Zij overleggen met de huisarts als er reden is om de behandeling aan te passen, bijvoorbeeld op het gebied van medicatie.

• Fysiotherapeut
Elke dag bewegen is gunstig voor het cholesterolgehalte in uw bloed, uw bloeddruk en uw gewicht. Wanneer nodig of gewenst, kan de fysiotherapeut u helpen met het verbeteren van uw uithoudingsvermogen en het ontwikkelen van een actievere leefstijl.n.

• Apotheker
De apotheek levert de genees-en hulpmiddelen voor de behandeling van bijvoorbeeld uw bloeddruk of verhoogd cholesterol gehalte. Daarnaast houden ze in de gaten dat de combinatie met andere medicijnen goed verloopt en informeren zij u over bijwerkingen. U kunt ook advies krijgen over een betrouwbare bloeddrukmeter.

• Diëtist
Een gezonde gevarieerde voeding kan helpen om alle risico factoren bij hart en vaatziekten te beheersen.  Bijvoorbeeld bij het verbeteren van de verhoudingen binnen uw cholesterolwaarden en de bloeddruk. De diëtist begeleidt u bij het aanpassen van uw eetgewoonten.

Wat verwachten wij van u?

Alles draait om eigen motivatie en de keuzes die u maakt. Wij verwachten van u een actieve bijdrage om tot een betere gezondheid te komen en leggen dit vast in een behandelcontract.

Kosten

De kosten van de huisarts, de praktijkondersteuner en de diëtist worden vergoed vanuit de basisverzekering. Informatie over de overige kosten van behandelingen en medicijnen kunt u opvragen bij uw zorgverzekering.

WSV WelZo Compleet - Zorgprogramma Hart en vaatziekten

Samenwerkingsverband

De zorgverleners zijn gediplomeerd en geschoold, volgens de laatste inzichten, in de behandeling van hart-en vaatziekten.

Knooppunt ketenzorg

We werken samen volgens regionale samenwerkingsafspraken van Knooppunt Ketenzorg. Wij hebben samenwerkingsafspraken gemaakt met de ziekenhuizen in de regio.

Multidisciplinair overleg

We overleggen onderling regelmatig over onze patiënten. Het kan dus ook zijn, dat we over u willen overleggen, over hoe we u het beste kunnen helpen/ondersteunen. Voorafgaand aan het overleg wordt uw toestemming gevraagd om uw medische gegevens met betrokken zorgverleners te mogen delen.

Toestemming

Als u instemt met de gezamenlijke behandeling van astma dan geeft u toestemming dat de zorgverleners in dit samenwerkingsverband uw medische gegevens over de diagnose en behandeling van deze chronische ziekte kunnen inzien. Onze zorgverleners gebruiken deze gegevens om de behandeling goed op elkaar af te stemmen. Wij hebben een medisch beroepsgeheim, wij zullen dan ook vertrouwelijk met uw gegevens omgaan.